ОТПЛАТА

Веднаш по исплатата на вашите средства, ќе добиете смс порака со инструкции во однос
на враќање на кредитот, вклучувајќи го износот, денот на доспевање и трансакциските
сметки на кои можете да уплатите.
За полесно евидентирање, во делот „Цел на дознака“, внесете ја вашата кредитна
партија, која е наведена во договорот за кредит.

УПЛАТАТА СЕ ПРАВИ НА ЕДНА ОД СМЕТКИТЕ:

  СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА
       Трансакциска сметка: 500000001445812

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
       Трансакциска сметка: 200004134537304

  КОМЕРЦИЈАЛНА Банка АД Скопје 
       Трансакциска сметка: 300060000180647

  УНИ Банка АД Скопје 
        Трансакциска сметка: 240150116540914

  ХАЛК Банка АД Скопје 
        Трансакциска сметка: 270075804360137